Benvinguts a Cosesdecasa.com !

Condicions generals de contractació
Informació prèvia al procés contractual
La present pàgina web www.cosesdecasa.com és propietat de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL amb CIF B63896294 i adreça fiscal en PL. SANT JOSEP ORIOL, 5 08002, BARCELONA.
Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és complements de roba i artesania per a la llar.
La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.
Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL i la contractació per mitjà dels mateixos.
Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.
És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça PL. SANT JOSEP ORIOL, 5 08002, BARCELONA o mitjançant el correu electrònic jordi@cosesdecasa.com.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, i l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL al telèfon d'atenció al client 933.027.328 o mitjançant el correu electrònic jordi@cosesdecasa.com.
Tots els continguts de la web estan en espanyol.
El client, en rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.
Oferta i vigència
En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.
En compliment de la normativa vigent COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.
Característiques essencials dels productes
Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les característiques essencials d'aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.
garanties
Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint l'establiment de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL, al servei de postvenda, per correu electrònic a jordi@cosesdecasa.com o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d'atenció al client 933027328 o mitjançant el correu electrònic jordi@cosesdecasa.com.

Preus
Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.
Despeses de lliurament i transport
COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL només realitza enviaments mundialment cobrant la quantitat detallada en la compra, en concepte de despeses d'enviament.
Formes de pagament i execució de la comanda
El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:
 Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD
Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.
Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL.
En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.
Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.
Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat.
No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat davant COSES dE CASA Robés i ARTESANIA SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'anul·lació.
COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 10 dies, a partir del dia següent a la comanda.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions El comprador disposa d'un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius. L'exercici del dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 933027328, dirigint-se al correu electrònic jordi@cosesdecasa.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal PL. SANT JOSEP ORIOL, 5 08002, BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment. Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment. - La devolució El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL, a l'adreça PL. SANT JOSEP ORIOL, 5 08002, BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S'entén complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini. El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte. En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut / s, chequearemos seu estat. En el moment en què comprovem que tant el / s article / s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonat.

- Reemborsament del pagament El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari. COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons que condició es compleixi primer. En cas de retard injustificat per part de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els que excedeixi d'aquesta quantitat. - Devolució del producte defectuós. En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment. La COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda. Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL està situat en PL. SANT JOSEP ORIOL, 5 08002, BARCELONA o mitjançant el correu electrònic jordi@cosesdecasa.com. Jurisdicció Així mateix, COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.